Septička jama 40000 L -1 KOMORA-

Septičke jame se grade kao nepropusni kolektori za komunalne otpadne vode iz kojih se komunalne otpadne vode odvode na pročišćavanje odnosno pročišćavanje na komunalnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Iznimno, komunalne otpadne vode mogu se prikupljati u nepropusnu septičku jamu samo na područjima gdje pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nije tehnički izvedivo zbog posebnih okolnosti kao što su posebni geografski uslovi ili rijetko naseljena zgrada.

Kategorije: , Oznake: ,